Søk

 

Nyheter

Analyse av data skal gi mer treffsikker markedsføring

For å hjelpe markedsførere med å få størst mulig effekt av markedsmidlene, har kommunikasjonshuset McCann Worldgroup utviklet tjenesten LIVE 365, som analyserer store mengder data fra kilder som f. eks nettrafikk, sosiale medier, kampanjer og mobildata. Et selvutviklet analyseverktøy gir selskapets kunder verdifull innsikt, som skal benyttes til løpende tilpasning og iverksetting av markedsføringstiltak – for å treffe bedre.

– Vår nye tjeneste LIVE 365 gir en 365-dagers evaluering av merkevaren og der man løpende kan justere og iverksette nye tiltak basert på etterrettelige analyser. Alt fundamentert på en kombinasjon av god datafangst, analysekunnskap, merkevareforståelse og kreativ verdiskapning. Vi gjør det mulig å gå fra en bowling- til en flipperspilltilnærming - der hensikten er å sette baller i spill og holde dem levende over tid fremfor å dundre én kule av gårde, sier Joakim Vars Nilsen, leder av LIVE 365 i McCann Worldgroup.


Et samfunn i endring
Samfunnet blir stadig mer digitalisert og svært mye av det vi gjør legger igjen digitale spor. Det foregår en eksplosjon av data og hele 90 % av all data som eksisterer i dag er produsert de siste to årene alene. Disse enorme datamengdene omtales ofte som Big Data. Dette er en betegnelse på store mengder ubearbeidede data fra kampanjer, sosiale medier, online trafikk, markedsundersøkelser, massemedier, mobil data etc., både fra interne og eksterne kilder. Disse enorme datamengdene er ofte relatert til tilfeller der personer har vært i kontakt med en tjeneste, et produkt, eller et varemerke.

– Vi står overfor et medielandskap som er drastisk endret de siste årene. For kun noen år siden var det primært massemedier, merkevarer og staten som kunne publisere innhold offentlig. Via sosiale medier er det i tillegg kommet 3 milliarder nye kilder som løpende publiserer innhold - og har en mening, sier Vars Nilsen.

Data som konkurransefortrinn
Det blir stadig vanskeligere å få effekt av markedsføringstiltak. Ledere og markedsførere ønsker derfor raskere svar på om de gjør de riktige tingene – og om de gjør tingene riktig. Man må treffe raskere beslutninger enn noen gang tidligere og disse må baseres på fakta. Faktaene ligger ofte skjult i store mengder kompliserte data. Det er imidlertid betydelige forretningsmuligheter for de som evner å analysere og sette disse dataene i sammenheng - og agere på bakgrunn av den innsikten dette gir. En studie gjennomført av IBM og MIT Sloan Management Review, viser at virksomheter som tar denne type analyser på alvor har 2,2 ganger større sjanse til å utkonkurrere sine konkurrenter.


Full kontroll på hvordan merkevaren presterer
LIVE 365 fungerer ved at forskjellige datafangst- og analyseverktøy er satt sammen for å behandle data fra kampanjer, salg, trafikk på nettsider, sosiale medier etc. Hvor godt merkevaren presterer vises visuelt via et dashboard som løpende oppdateres manuelt med analyser. Gjennom fangst og analyse av ulike typer data kan man finne sammenhenger som igjen kan identifisere muligheter som øker effekten av markedsføringsinvesteringene. Bevist effekt, endringer i atferd og driverne i markedet står sentralt.

– LIVE 365 er en ny tjeneste fra McCann Worldgroup som gir våre kunder en løpende status på hvordan merkevaren presterer, og hvilke grep som skal til for å øke effekten av markedsføringsinvesteringene. Tjenesten legger til rette for at ledere og markedsførere kan bruke mindre tid og ressurser på å forvalte store datamengder og heller fokusere på å gjøre mer av de tiltakene som gir best resultater, basert på et bedre beslutningsgrunnlag, sier Jens Bonesmo, administrerende direktør i McCann Worldgroup. 

– Dette er ikke bare en tjeneste som analyserer, overvåker og leverer innsikt, men som også løpende arbeider med hvordan forretningsmålene skal nås effektivt ved å forsterke merkevarens historiefortellinger 365 dager i året. Vi vil med denne tjenesten på mange måter fungere på linje med en nyhetsdesk, noe som gjør at våre kunder kontinuerlig vil kunne oppleves som mer relevante enn konkurrentene, sier Vars Nilsen.


Globale ambisjoner

Den globale innovasjonsdirektøren i McCann Worldgroup, Matias Palm Jensen, sier følgende om dette norske initiativet: 

– Vi er både stolte av og forventningsfulle til denne nye norskutviklede tjenesten. I første omgang kommer vi til å tilby denne i Norden, men vi har en ambisjon om å rulle den ut i hele verden.


Teknologi og data smelter sammen

– Vi har en stund vært midt i en omveltning der vi for alvor ser at teknologi og data smelter sammen med markedsføring. Det åpner et hav av muligheter for markedsførere som evner å sette kunnskap, data og erfaring i system. Dataene er tilgjengelig for de fleste, men utfordringen for de fleste vil likevel være å analysere og ta i bruk innsikt fra disse. Mange må nok tilegne seg ny kunnskap, sier Jan Morten Drange, administrerende direktør i Annonsørforeningen (ANFO).

– Markedsførere har i dag et svært bredt spekter av kanaler og virkemidler å forholde seg til og må til en hver tid prioritere det som gir størst effekt. Dette krever både innsikt i hva som fungerer og evne til rask tilpasning. Langt i fra alle markedsavdelinger er i dag skrudd sammen for å håndtere dette, sier Drange.

– Hvis man på bakgrunn av hvordan man presterer fortløpende justerer eller endrer miksen av kanaler og virkemidler for å oppnå optimal effekt, får man utvilsomt et betydelig konkurransefortrinn, sier Drange.


TRE KJAPPE OM LIVE 365

LIVE 365s tjenester gir svarene på følgende tre spørsmål: 

1. Hvordan presterer merkevaren?

- Datafangst: De interne og eksterne kildene som er nødvendige for å kunne måle hvordan merkevaren presterer opp mot skreddersydde forretnings-, kommunikasjons- og taktiske mål samles inn kontinuerlig.

 - Tverrfaglig analyse: Løpende overvåkning og gjennomgang av status på merkevaren som analyserer og hensynstar tiltak i eide, betalte og fortjente medier isolert og i en sammenheng. Analysene gjøres av team bestående av kompetanse på analyse, merkevareforståelse og kreativ verdiskapning opp mot målene. 

2. Hvordan prestere bedre?

- Anbefalinger av tiltak: Utarbeides løpende anbefalinger på konkrete tiltak for å prestere bedre basert på en tverrfaglig kontinuerlig analyse av merkevarens prestasjon i markedet.

3. Hvordan kan man oppleves som mer fremtredende i markedet?

- ”Markedsføringsdesk”: Løpende aktivering på sosiale plattformer for å forsterke merkevarens historiefortelling og støtte opp om lanseringer, eide medier og medieplaner. Kontinuerlig drifting og overvåkning av merkevarens tilstedeværelse i eide, sosiale- og massemedier. Kontinuerlig produksjon av innhold og aktivering i betalte/fortjente- og eide medier.

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup